Κατασκευή εμπορικής αποθήκης

Για την κατασκευή εμπορικής αποθήκης από επιχείρηση-μέλος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, απαιτείται έγκριση από τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος είναι τα εξής:

α) Αίτηση (μπορείτε να την εκτυπώσετε εδώ)

β) Σχέδιο κάτοψης εις διπλούν.

γ) Διάγραμμα κάλυψης εις διπλούν.

Έγκριση για την κατασκευή εμπορικής αποθήκης μπορεί να χορηγηθεί από το Επιμελητήριο μόνο όταν η άδεια κατασκευής της αποθήκης έχει την ίδια επωνυμία με την επιχείρηση που είναι γραμμένη στα μητρώα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

Για επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, δεν μπορεί να χορηγηθεί έγκριση.

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας