Αναζήτηση
Ηρώων Πολυτεχνείου 3
TK 43100, Καρδίτσα

τηλ: 24410 22301
φαξ: 24410 22238
email: info@karditsacci.gr
Υποχρέωση Υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποχρέωση Υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης

Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και πιο συγκεκριμένα οι ΟΕ, ΕΕ, Συν ΠΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης σύμφωνα με  το άρθρο 5 της Υ.Α 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ Β 3623).

Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο με ταυτόχρονη την καταβολή των τελών της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Υ.Α. 79752/30.12.2014.

Ανοιχτή Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις του ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ αύριο στις 7:00 μ.μ. στο Επιμελητήριο
 H ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. σας προσκαλεί σε Ανοιχτή Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις του ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ που διοργανώνεται αύριο, Πέμπτη 6 Μαρτίου και ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας (Ηρ. Πολυτεχνείου 3).  

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)